Komenského  3064/41, Sereď tel: 031/789 5745 mobil t-com: 0911 924 539 mobil orange: 0918 510 922 mail: riaditel@czssered.edu.sk
Vitajte na stránke CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi

Školský rok 2016/2017
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
MENU
Titulná strana
Žiaci
Žiacka knižka
Knižnica
Vzdelávací program
Dokumenty
Rada školy

Rodičovské spol.

Šk. aktivity
Súťaže
Zamestnanci

Fotoarchív
Fotogaléria
Kontakty
Výchovný poradca
História školy
Duchovný život
Projekty
Tlačivá na stiahnutie

Konzultačné hodiny
po 13.30 na základe dohovoru s pedagógom.žiacke prezentácie


turnaj cirkevných škôl


Čaro slova


Záchranári CO


Biblická olympiáda


Matematický klokan


Veľkonočné dielne


Vítanie jari


Trakovická loptička


florbal žiačky


pohár A. Merici
  

Milí rodičia!

pozývame Vás na plenárne rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 29.09.2016 /vo štvrtok/ o 16,30 hod. na 1. poschodí v časti pred školskou kaplnkou. Po plenárnom RS budú prebiehať triedne schôdzky RS.

Ing. Monika Kroláková, riaditeľka školy


Voľby členov do Rady školy

Podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov končí dňa 21. novembra 2016 funkčné obdobie

Rady školy pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 92601 Sereď


v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi Trnavskej arcidiecézy.
Riaditeľka CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi, Ing. Monika Kroláková, v zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a § 1 ods. 1, 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien vyhlasuje

v ý z v u
na voľby členov do Rady školy pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi zo zástupcov rodičov

Rada školy má 9 členov v zložení
-2 zástupcovia pedagogických zamestnancov školy zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy,
-1 zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy,
-3 zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy,
-3 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy zabezpečí riaditeľ školy najneskôr v termíne skončenia funkčného obdobia Rady školy a riaditeľ školy určí aj miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov. Riaditeľ školy písomne oznámi zriaďovateľovi školy, najneskôr do uplynutia funkčného obdobia doterajších členov rady školy, mená a priezviská zvolených zástupcov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy.

Voľby zo zástupcov rodičov žiakov školy sa uskutočnia dňa 29.09.2016 v zborovni školy po plenárnom RS z vybraných kandidátov jednotlivých tried.

Ing. Monika Kroláková, riaditeľka školy

Voľné pracovné miesta v šk.roku 2016/2017

CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 92601 Sereď  prijme do pracovného pomeru s nástupom od 25. augusta 2016

 učiteľa 2. stupňa základnej školy, aprobácia matematika – fyzika alebo matematika - informatika

 Svoju žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte na adresu školy:  CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 92601 Sereď  alebo elektronicky na adresu: riaditel@czssered.edu.sk

Súťaž v Spellingu

Takmer storočná súťaž v hláskovaní, ktorá je v Amerike čoraz populárnejšia, sa uskutočnila aj u nás. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Úlohou súťažiaceho z každej kategórie bolo naučiť sa zoznam slovnej zásoby. Každý súťažiaci si v rámci svojej kategórie ťahal slovíčka, ktoré musel za určitý čas vyspelovať.

V prvej kategórii sa na 1. mieste umiestnila Emma Beránková, na 2. mieste Adela Srncová a na 3. mieste Viktória Dubovecká.

V druhej kategórii, v kategórii starších žiakov, získal 1. miesto Sebastián Knézel, 2. miesto Katarína Kirschová a 3. miesto Martin Siska.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich čas, ktorý venovali príprave na túto súťaž, umiestneným gratulujeme a veríme, že sa stretneme opäť o rok.

Ing. M Kubányiová, Mgr. Z. Javorová

Voľné pracovné miesta v šk.roku 2016/2017

CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 92601 Sereď  prijme do pracovného pomeru v šk. roku 2016/2017

    1. učiteľa pre primárne vzdelávanie / zastupovanie počas materskej dovolenky/
Nástup: 25. augusta 2016

Ďalšie požiadavky:
- ukončené adaptačné vzdelávanie

      2. vychovávateľku do školského klubu detí / na skrátený úväzok /

Nástup: 25. augusta 2016

 Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte v termíne do 15. júna 2016 na adresu základnej školy:

CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 92601 Sereď  alebo elektronicky na adresu: sek.czssered@gmail.com

Bližšie informácie na tel. č.: 031789 5745 v čase od 7,30 hod. do 14,00 hod.  Na pracovné stretnutie budú pozvaní iba uchádzači, ktorí splnia všetky požiadavky na pracovnú pozíciu.

Stolnotenisový turnaj cirkevných škôl

31. mája 2016 sa na našej škole organizoval 9. ročník stolnotenisového turnaja cirkevných škôl. V tomto roku sa zúčastnilo 6 družstiev z Bratislavskej, Trnavskej a Nitrianskej arcidiecézy. Výsledky turnaja:

1. miesto: Spojená ZŠ de La Salle Bratislava

2. miesto: ZŠ sv. Marka Nitra

2. miesto: Piaristické gymnázium Jozefa Kalazanského Nitra

4. miesto: CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď B

5. miesto: ZŠ A. Merici Trnava

6. miesto: CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď A

Najlepší hráč turnaja: Richard Magušín (ZŠ sv. Marka Nitra)

Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa na budúci rok, na jubilejný 10. ročník turnaja.

Cena Slovenského učeného tovarišstva

Radosť z toho, že mladí ľudia nachádzajú cestičky k literárnemu umeniu, vyjadrili organizátori XVIII. ročníka literárnej súťaže O cenu Slovenského učeného tovarišstva. To, že medzi mladými má literatúra stále svoje miesto, dokázala aj naša žiačka Adriana Bojňanská. Na slávnostnom vyhodnotení súťaže, organizovanej Literárnym klubom Bernolák v spolupráci s mestom Trnava a Maticou slovenskou, bola Adriana ocenená 3. miestom v kategórii próza. Blahoželáme a prajeme veľa nápadov do ďalšej literárnej tvorby.

 Mgr. M. Biróová

Škola v prírode - Bojnice

Štvrtáci CZŠ sv. Cyrila a Metoda strávili druhý májový týždeň v škole v prírode  v Bojniciach. Autobusom sme sa prepravili do krásneho prostredia rekreačného strediska - Hotel Hlboké len 4 km od mesta Bojnice v oblasti Hornej Nitry na východných svahoch Malej Magury. Okolo samé lesy. Po ubytovaní a obede sme sa zoznámili s animátorkami. „Domča“ a „Šiška“ pre nás každé popoludnie a večer pripravovali zaujímavý a pútavý animačný program. Deti sa rozdelili do dvoch tímov a pri vzájomnom súťažení si užili veľa zábavy. V dopoludňajších hodinách sme mávali vyučovanie, ktoré sme, ak nám to počasie dovolilo, absolvovali na čerstvom vzduchu. Samozrejme nesmel chýbať výlet na Bojnický zámok. Cesta na zámok bola trošku náročnejšia. Počas pútavej prehliadky sa deti dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o zámku a jeho pôvodných obyvateľoch. Posledný deň nás čakala opekačka a vyhodnotenie jednotlivých aktivít.

Škola v prírode je vždy pre deti takým „bobríkom odvahy“, pretože sú v mnohých veciach ponechaní na seba, musia riešiť situácie, ktoré inak za nich rozhodujú rodičia... Aj preto sme radi, že náš pobyt prebehol naozaj bezproblémovo. Môžeme konštatovať, že sa všetci naši žiaci zvládli prispôsobiť zmeneným podmienkam aj prostrediu a domov sa tak vrátili plní pekných zážitkov, na ktoré budú ešte dlho spomínať.

 
 

Akoby to bolo len včera, čo sme spolu s pani riaditeľkou vítali malých predškolákov na prvej hodine anglického jazyka. Prišli maličkí, niektorí možno trošku nesmelí   a plní očakávania z novej pani učiteľky, no časom sa im jazyk rozviazal a nesmelosť vystriedala zvedavosť po nových poznatkoch. Naše spoločné hodiny  boli plné radosti, tvorivosti, naučili sme sa nové slovíčka, piesne a tance. Čas letí veľmi rýchlo a pomaly sa  blíži aj koniec školského roka. Čas, kedy sa žiaci odmeňujú a hodnotia sa ich výsledky. Nebolo tomu inak ani na našej poslednej  hodine angličtiny. Malí angličtinári si z rúk pani riaditeľky slávnostne prevzali svoje prvé vysvedčenie, pani učiteľka ich odmenila sladkým prekvapením a spoločnými hrami ukončili svoj prvý školský rok.

Milí predškoláci, želáme Vám veľa úspechov aj vo Vašich nových školách.

Mgr. Z. Javorová, učiteľka anglického jazyka

 

 

 

 


cena Slovenského učeného tovarišstva


pohár primátora


ŠVP Bojnice


Na bicykli bezpečneMajster prezentácií


florbal krajské kolo


majstrovstvá mesta v plávaní 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

       Mapa stránky

     Posledná aktualizácia:

 

                                                                       c&m                                         

Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi